Thursday, December 14, 2017
   
字型大小

快訊

l 空行母─性別、身分定位,以及藏傳佛教

        書籍介紹 本書作者為蘇格蘭哲學家,嚮往佛教深妙的哲學內涵,進入當年盛行於歐美的藏傳佛教密宗,擔任卡盧仁波切的翻譯工作多年以後,被邀請成為卡盧的空行母(又名佛母、明妃),開始了她在密宗裡的實修過程;後來 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

l 菩薩底憂鬱-禪意無限

        平實導師以公案拈提書中偈頌寫成不同風格曲子,與他人所寫不同風格曲子共同錄製出版,幫助參禪人進入禪門超越意識之境界。盒中附贈彩色印製的精美解說小冊,以供聆聽時閱讀,令參禪人得以發起參禪之疑情,即有機會證 … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................

l 網路上對正覺不實汙衊的公開回應---黃玉瑾女士有一塊地

        ──她要以市價三倍賣給正覺 正覺同修會弘揚如來藏妙義,主張證悟之標的是第八識如來藏,與所有道場不同,卻與經論中的教誨相同;這個事實顯示所有附佛教的外道們所謂的證悟者都悟錯了。所謂「道不同、不相為謀」, … ( 詳全文 )

.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................